Agentschap Natuur en Bos en minister van Natuur Zuhal Demir zijn verheugd dat het natuurgebied ‘De Dijken’, nu al 17 hectare groot, met maar liefst 38,5 hectare kan uitbreiden. Dit biedt heel wat kansen. Een eerste inzake bosuitbreiding en natuurontwikkeling: reeds 10 hectare van deze aangekochte oppervlakte is bos en via middelen van het boscompensatiefonds zal nog een oppervlakte van 6,5 hectare in 2021 bebost worden. Na afstemming met de huidige gebruikers is het de intentie van Natuur en Bos om nog eens zo’n 15 hectare extra bos ter plekke te realiseren. Verspreid over het gebied is er ook ruimte voor 7 hectare open natuur met hooilanden en mogelijk zelfs herstel van historische en zeer waardevolle blauwgraslanden, waar nog relicten van aanwezig zijn. Door deze bosuitbreiding en natuurontwikkeling kan het gebied uitgroeien tot een gevarieerd landschap met leefgebied voor soorten als de boomkikker en de Bechsteins vleermuis. Daarnaast sluit het gebied nauw aan bij de Demer en de Stiemerbeekvallei. Door ingrepen in de waterhuishouding zijn er kansen om meer waterberging te realiseren.